ابن یمین » دیوان اشعار » معمیات » شمارهٔ ۱۰ - ایضاً

چیست نامی که مستوی خوانیش

از عبارات تازیان باشد

پارسی گردد ار کنی مقلوب

لیک معنیش هم همان باشد