ابن یمین » دیوان اشعار » معمیات » شمارهٔ ۸ - ایضاً

مشکلی آمدست در پیشم

عالمی کو که حل تواند کرد

باز گوید که چیست انسانی

که نه خنثی و نه زنست و نه مرد

همچو سایه نشسته در خانه

گشته چون آفتاب عالم گرد