ابن یمین » دیوان اشعار » معمیات » شمارهٔ ۲ - ایضاً

سه عیار قهار غارتگر اند

کند میلشان هر کجا زیرکی است

سر و کارشان شش و پنج و چار

پس آنگه سه و پس دو و پس یکیست