ابن یمین » دیوان اشعار » ماده تاریخ‌ها » شمارهٔ ۵ - تاریخ وفات امیر یمین الدوله والدین

سال بر هفتصد و بیست و دو بود از هجرت

شب شنبه ز جمادی دوم بیست و چهار

که یمین دول و دین شه اقلیم هنر

رفت زینمنزل فانی بسوی دار قرار