ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۲۷

ایدل اگر آشفته یک یار شدی

فارغ ز دو و از سه و از چار شدی

از پنج و شش ار پای نهادی بیرون

از هفت و هشت و نه خبردار شدی