ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۲۲

در صورت ما جمال خود می‌بینی

در دیده ما خیال خود می‌بینی

در سینه ما سرور خود می‌یابی

در کسوت ما وصال خود می‌بینی