ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۱۰

ای خجلت ماه ختنی جان منی

وی غیرت سرو چمنی جان منی

خود را وتر اقیاس کردم با هم

نه دور ز من نه با منی جان منی