ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۹۸

دلدار من آنحوروش امروز بگاه

آورد بگرمابه در آنروی چو ماه

نازک تن خود را که حریریست سفید

پوشید ز دیده ها بدانموی سیاه