ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۷۱

ای مونس چشم من خیال رخ تو

وی دانه مرغ روحم خال رخ تو

چون عاشق مهجور پریشان از چیست

زلفین تو چون یافت وصال رخ تو