ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۶

با نرگس جادوی تو گفت ابن یمین

کز تست دل خسته چنین زار و حزین

ناگاه بگوش او فرو گفت خرد

برخیز و مده صداع مستان چندین