ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۴۰

از عشق ویم منع نکو نیست مکن

تکلیف مرا بر آن که خونیست مکن

مائیم و دل فرو گرفته غم عشق

گنجای نصیحت اندرو نیست مکن