ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۲۹

ای گشته جهان ز نور رایت روشن

گلخن شود از نسیم خلقت گلشن

با عدل تو نشگفت اگر ماهی و ماه

آن یک سپر اندر آرد این یک جوشن