ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۰۲

چندانکه درین کهنه رباطیم بهم

بو تا نشویم از غم ایام دژم

چون میگذرد عمر بهر حال که هست

تو خواه بشادی گذران خواه بغم