ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۴۰

ای پیکر تو گنج روان همه فضل

عقل تو مرا داده نشان همه فضل

هر نکته ز تو عالم جانی همه لطف

هر یکسر موی تو جهان همه فضل