ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۰

پروانه صفت در آتشم زاندم باز

کز باد اجل فروشد آنشمع طراز

در آب دو دیده گر شوم غرقه رواست

چون رفت بخاک آن بت پرورده بناز