ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۰

فرزند اعز محمد ای جان پدر

آیا بود اینکه بینمت بار دگر

غرقم ز غمت چو لاله در خون جگر

وز فکر بنفشه وار زانو بر سر