ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۶۱

بنگر بفروغ شمع وانطلعت و چهر

اندوده بدود آتشین روی سپهر

در سیم وزرش نیک نگه میکردم

ماننده ماه بود و در سایه مهر