ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۹

ایساقی شکر لب طوطی گفتار

گرمی نبود گرد ز شهدانه برار

تا حکم فان لم تجدوا مائا را

باشی بطریق عقل فرمانبردار