ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۷

ای از فلکت سهم سعادت شده تیر

وی از قلمت فایده ها یافته تیر

از حکم تو هر که سرکشد خوشه صفت

هر موی که روید از تنش باشد تیر