ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۰

ایدل ز کست گرچه نوائی نرسید

لیکن اگر آنکس که ترا کرد پدید

سر بر خط او نهی همچو قلم

با برهنگی ملک توانی بخشید