ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۶

کس همچو من ار گهر توانستی سفت

بر اوج فلک زناز میبودی جفت

گر حرمت مصطفی نبودی مانع

گفتار مرا وحی توانستی گفت