ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۴

نی دیده به از تو هیچ یاری دیدست

نی همچو رخت تازه بهاری دیدست

دل دست بزنجیر سر زلف تو زد

دیوانه در انچ کرد کاری دیدست