ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۹

در پای دلت گر ز هوس خاری نیست

با نیک و بد جهان ترا کاری نیست

تا چند در سرای معشوق زنی

غیر از تو درین دیار دیاری نیست