ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۳

جانا لب میگون تو روح ما نیست

دارم نظری با تو ولی تنها نیست

تو یوسف حسنی و چهی در زنخت

دیدم که هزار جان در او زندانیست