ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۲

در باغ جمالت ای بت عشوه پرست

سیب ز نخ ساده و شفتالو هست

گر زانک بسیب زنخت دست بریم

میدان که نهاده ایم جان بر کف دست