ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۲

نقش عیادت ار چه بصورت عبادتست

لیکن بنقطه ئی ز عبادت زیادتست

پرسیدن شکسته دلان اهل فضل را

نقصان فضل نیست کمال سعادتست