ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۰

رنگ تو بتازگی ز گلنار بهست

بویت زدم نافه تاتار بهست

چشم تو عجب نادره ئی افتادست

چونست که بی صحت و بیمار بهست