ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۳

چون تعبیه جهانیان بسیارست

احوال کسی شناختن دشوارست

جامست که اندرون صافی دارد

و آن نیز چو نیک بنگری خونخوارست