ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۹

بیزحمت مشاطه رخت همچو مهست

بیمنت سرمه چشم مستت سهیست

از دانه دل تراست بر خرمن ماه

خالی که از و حال جهانی سهیست