ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۳

ای سرمه چشم بنده خاک کویت

دور از تو تنم گشت چو تار مویت

از دادن جان باک ندارم لیکن

ترسم که بمیرم و نبینم رویت