ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۸

انسان نه بدینصورت و شکل انسانست

کین شکل ز آمیزش جسم و جانست

آنی تو که جسم وجان من میگویند

و آنچیز که هر چه هست آنست آنست