ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۸

آنکس که دلم بدو تولا کردست

وز طاعت غیر او تبرا کردست

خوش داشت مرا تا بکنون و اکنون هم

اسباب سعادتم مهیا کردست