ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۲

ای کرده هوای مال نا پروایت

بشنو سخنی عرضه کنم بر رایت

وارث پسرینه چون نداری باری

بیگار مکن برای دختر گایت