ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۷

در هجر بسی مکوش ای در خوشاب

کایام میان ما بصد جهد و شتاب

دوری فکند چنانک اندر همه عمر

خواهی که ببینی و نبینی جز خواب