ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۳

جان برخی آنروز که آن در خوشاب

با بنده بصد ناز همی کرد عتاب

بس شب که در این هوس بروز آوردم

کانروز مگر شبی ببینم در خواب