ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۱

گر میطلبی گوهر اسرار طلب

واندر صدف ایندل بیدار طلب

از کوی تو چون راه بدر می نرود

دلدار توئی و هم تو دلدار طلب