ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹

گر کار بکام آرزو نیست مرا

میل طلبش بهیچ رو نیست مرا

در عرصه میدان سخن مردی مرد

زانم که چو زن رغبت شو نیست مرا