ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٨۶٨

منم آنکه در مدحتت طبع من

سپهر ازرقی گشت و مهر انوری

عطارد شود نکته های مرا

ببازار دانش بجان مشتری

بهر سو که روی آورم اهل فضل

گذارند با من سخن گستری

ز ناسازگاری گردون دون

بگردن در آمد مرا شاعری

و گر نه ز محمود نه لایقست

بمدحت سرائی شدن عنصری