ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٨٢۶

چهار چیز بچار دگر بود محتاج

بیان کنم اگر آنرا تو مستمع باشی

خرد بتجربه خویشی بدوستی با هم

نسب بفخر حسب سروری بزر پاشی