ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٧٩٨

ایدل نصیحتی کنم ار زانکه بشنوی

نا داده آب کشت سعادات ندروی

ز نهار در نهان نکنی آن معاملت

کانگه که آشکار شود زان خجل شوی