ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٧۵٧

روزی ز بهر تجربه بگرفتم آینه

دیدم نشان مرگ در آنجا معاینه

بگریستم بزاری زار از نهیب مرگ

در حال بر زمین زدم از درد آینه

گفت آینه مرا چه زنی خیره بر زمین

هرکس که زاد نیز بمیرد هر آینه