ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶۴۴

آنچه ندیدست دو چشم زمان

و آنچ بنشیند دو گوش زمین

در گل ما آنک نبودست آن

خیز و بیا در گل ما این ببین