ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶١۵

شرح شوق و نیازمندی خویش

می نیارم که در بیان آرم

با کنار ار رسم ز بحر فراق

جان بشکرانه در میان آرم