ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵٩۶

چون سرانجام زینخرابه رباط

رخت بربست بایدت ناکام

پس همان به بود که واو وداع

متصل باشدت بسین سلام