ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۶۵

مرو ای ابن یمین گر دهد ایام ترا

دو سه روزی دگر اندر وطن خاکی مهل

هیچ اگر ز آمدن و رفتن خود با خبری

جهد کن تا ندهی عمر بباد از سر جهل

وقت را دار غنیمت که برفت آنچه برفت

نخورد انده نا آمده خود مردم اهل

صعب گردد بتو آنکار گرش گیری صعب

بگذرد سهل گرش نیز فرو کیری سهل