ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۴۵

آنچه ناگفتنی است در دل خود

دار پنهان بدانمثابه که دل

اگرش مدتی زمان طلبد

نتواند که آردش حاصل