ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۴١

اگر چه صبر مفتاح نجاتست

ولیکن صابری کاریست مشکل

باول عمر در وی صرف کردن

بآخر داشتن زو غصه بر دل

بتلخی صبر همچون نام خویشست

بود دور از صبوری مرد غافل