ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴۴٨

کاری که لطف پای نهد در میان آن

آید بسان زر طلا پاک و بی عیار

و آنجا که عنف دست تغلب بر آورد

بینی گسسته اشتر دیوانه را مهار

از عنف با کناره و با لطف همعنان

تا جهد ممکنست همی باش زینهار

وین پند یاد گیر کز ابن یمین بماند

در روزگار اهل خرد را بیادگار