ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴٢٣

در باب تواضع آنچه دانی

با خلق جهان بجای می آر

کافزوده کند ترا تواضع

نزدیک کریم طبع مقدار

اما چو لئیم طبع باشد

افتد ز تواضعت به پندار

بروی نظر از تکبر افکن

و آن جزء ادب تمام بشمار