ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٣٧٨

هیچ رنجی بتر ز غربت نیست

گرچه کامل شود به غربت مرد

خاصه آن ساعتی که بر سر راه

دوستانرا وداع باید کرد